ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของ 5 ส่วนงาน สวทช.

ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR รอบที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 5 ส่วนงานของสวทช. เลขที่ E04/57
ด้วยงานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 5 ส่วนงานของสวทช. โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 5 ส่วนงานของสวทช. ท่านสามารถดูเอกสาร(ร่าง) TOR ได้ที่นี่

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

1. ทางไปรษณีย์ ส่ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
(EMS)

2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-5646583

3. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ภายใน 23 ธันวาคม 2556