ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR รอบที่ 1 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 เลขที่ E05/57

 ด้วยงานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (รอบที่ 1) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ท่านสามารถดูเอกสาร(ร่าง) TOR ได้ที่นี่

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

1. ทางไปรษณีย์ ส่ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120(EMS)

2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564 6699

3. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย
 
สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557