ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR รอบที่ 1 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 1/2558 เลขที่ E01/58

 ด้วยงานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 1/2558 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (รอบที่ 1) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 1/2558 ท่านสามารถดูเอกสาร(ร่าง) TOR ได้ที่นี่ ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย1. ทางไปรษณีย์  (แบบ EMS) ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 121202. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564 6699, 02-564 65833. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย
 
สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

โดยท่านสามารถดูรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตและข้อกำหนด (TOR) ได้ที่นี่