ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR รอบที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ประจำปี 2556 เลขที่ E08/56

ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR รอบที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ประจำปี 2556 เลขที่ E08/56 

ด้วยงานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ประจำปี 2556 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR ซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ประจำปี 2556 ท่านสามารถดูเอกสาร(ร่าง) TOR ได้ที่นี่

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

1. ทางไปรษณีย์ ส่ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120(EMS)

2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564658
 
3. ทาง E-mail address : //compose.mail.yahoo.com/?To=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: rgb(103, 139, 39);">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556