ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR รอบที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ำระบบอัตโนมัติ ประจำปี 2557 เลขที่ E04/57

ด้วยงานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ำระบบอัตโนมัติ  ประจำปี 2557 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ำระบบอัตโนมัติ  ประจำปี 2557 ท่านสามารถดูเอกสาร(ร่าง) TOR ได้ที่นี่ 
 
ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
 
1. ทางไปรษณีย์ ส่ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย    ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120(EMS)
 
2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564658
 
3. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย
 
สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557