ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR รอบที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Automated Prepatation HPLC

 ด้วยงานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่อง Automated Prepatative HPLC ประจำปี 2558 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR ซื้อเครื่อง Automated Prepatative HPLC
ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย1.ทางไปรษณีย์ ส่ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 121202.ทางโทรสาร หมายเลข 0-2564-65833.ทาง E-mail address: daruneep @biotec.or.th ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย
สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งท่านสามารถดูเอกสาร(ร่าง) TOR ได้ที่นี่E02