ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR ครั้ง 1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสวทช. ของ 5 ส่วนงาน เลขที่ 203315000002

 ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสวทช. ของ 5 ส่วนงาน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (รอบที่ 1) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสวทช. ของ 5 ส่วนงาน
ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
1. ทางไปรษณีย์  (แบบ EMS) ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564 6699, 02-564 65833. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557

โดยท่านสามารถดูรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตและข้อกำหนด (TOR) ได้ที่นี่