ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประมูลราคาเช่า เลขที่ E06/57

ตามที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ E๐๖/๕๗ ลงวันที่   ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ในวงเงินงบประมาณ ๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

ในการนี้ ศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ -  ๑๑.๓๐ น. เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗    เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่