ประกาศสอบราคาสอบเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) เลขที่ ส.31/56

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาเช่า

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ห้อง 115 ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 10 - 24 กันยายน พ.ศ.2556  เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. (ในวันทำการของศูนย์) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2564 6700 ต่อ 3108 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.biotec.or.thwww.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th

สามารถดูประกาศได้ที่นี่