ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ส.๑๑/๕๗ เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน เพื่อการเตรียมความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายภายในและภายนอก ระบบความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ ห้อง ๑๑๕ อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของศูนย์) โดยผู้ที่สนใจยื่นขอรับเอกสารสอบราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามมายื่นแสดงต่อ ศูนย์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th, www.nstda.or.th, และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๖๗๐๐ ต่อ ๓๑๐๘

หมายเหตุ: File ประกาศ