ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา โดยผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (ในวันทำการของศูนย์) โดยผู้ที่สนใจยื่นขอรับเอกสารสอบราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคล หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้

ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแทนนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามมายื่นแสดงต่อ ศูนย์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th และ www.nstda.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7727076-8

ดูประกาศสอบราคา เลขที่ ศวพก.ส.01/2558 ได้ที่นี่