ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๖/๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้นคณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้๑.  บริษัท แทนเจอรีน จำกัด๒.  บริษัท พีเจทีที จำกัด
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗                                                              
นายณรัชต์พล ภูวสิษฐ์ภากรณ์
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

สามารถดูประกาศได้ที่นี่