ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๕/๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

      ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหน่วยความจำและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น
      คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
๒. บริษัท แอดวานซ์ ฟิวชั่น ซิสเท็ม จำกัดประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ดูเอกสารประกาศได้ที่นี่