ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๑/๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

 ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
๒. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ดูเอกสารประกาศได้ที่นี่