ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.24/58 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

 ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ Utility Module ๖ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๗ รายนั้นคณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๗ ราย ดังนี้๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เทค  
๒. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด  
๓. บริษัท สยามเพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
๔. บริษัท เอสเอเค พลัส วิศวกรรม จำกัด  
๕. บริษัท เมอร์คิวรี่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบบุญเอ็นจิเนียริ่ง  
๗. บริษัท เอส.เจ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง (๑๙๗๑) จำกัดประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
    
(นายสมเกียรติ อนุวัยยา)
 ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่