ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.17/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

 ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับ Food and Feed Innovation Center โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๖ รายนั้นคณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย ดังนี้

๑. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
๒. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด  
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเซ็ม  
๔. บริษัท เอ.เอ็น.อินโนเทค จำกัด
๕. บริษัท ประทุม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๖. บริษัท เมอร์คิวรี่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสมเกียรติ อนุวัยยา)
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

ท่่านสามารถดูได้ที่นี่