ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.05/58 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557

          ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Cooling Pad สำหรับเครื่องทำความเย็น Chiller และเครื่องปรับอากาศ Pre-Cooling โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น

          คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
๒. บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสมเกียรติ อนุวัยยา)
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่