ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.04/58 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557

    ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเป่าลมเย็นแบบ Air Handing Unit (AHU) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๘ รายนั้น
    คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๘ ราย ดังนี้
 
               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง
               ๒. บริษัท ซี.พี. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
               ๓. บริษัท อักขราเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
               ๔. บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด
               ๕. บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด
               ๖. หจก. เค.แอล. คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
               ๗. พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง
               ๘. บริษัท บำรุงกิจแอร์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
      
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวีระชัย วุฒิกมลชัย)   
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา 

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่