ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เอกสารสอบราคาเลขที่ ส.31/56 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 10 - 24 กันยายน 2556 ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 1 รายนั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด


ประกาศ ณ วันที่  25 กันยายน พ.ศ. 2556

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่