ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.25/58 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

                  ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑.      บริษัท แทนเจอรีน จำกัด

๒.      บริษัท แอดวานซ์ ฟิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

                                                                              

                                                      (นายชัยพร สุรินทร์ธนาสาร)

                                                  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่