ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.23/58 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

 ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็นแบบ AHU พร้อมติดตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ รายนั้นคณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้๑.    บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
๒.    บริษัท บำรุงกิจแอร์แอนด์ซัพพลาย จำกัด   
๓.    บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัดประกาศ

ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

(นายวีระชัย  วุฒิกมลชัย)
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่