ประกาศรายชือ่ผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศวพก.ส.๐๑/๒๕๕๗

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามประกาศที่ ศวพก.ส.๐๑/๒๕๕๗

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นซอง ในส่วนของการมีผลประดยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตาม เอกสารแนบ