ประกาศผลผู้ชนะการประมูลประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 203315000002 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๐๓๓๑๕๐๐๐๐๐๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นสำนักงานฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ส่วนงานที่ ๑. อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๔,๒๕๖.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๓๙๓,๗๔๔.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส่วนงานที่ ๒. อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๓๕,๖๘๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๔๕๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส่วนงานที่ ๓. อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส่วนงานที่ ๔. อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๑, อาคาร Incubator Wing และอาคาร Garden of Innovation
บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส่วนงานที่ ๕. อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๒,๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

(นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่