ประกาศผลผู้ชนะการประมูลประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

               ตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๐๓๓๑๔๐๐๐๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
 
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
 
ส่วนงานที่ ๑. อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ส่วนงานที่ ๒. อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๓,๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.๐๐บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ส่วนงานที่ ๓. อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๒,๙๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ส่วนงานที่ ๔. อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๑, อาคาร Incubator Wing และอาคาร Garden of Innovation 
บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๒,๙๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ส่วนงานที่ ๕. อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณคิดเป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ท่านสามารถดูเอกสารประกาศผลได้ที่นี่