ประกาศผลประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E05/56

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E05/56 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 ราย นั้น

ผลปรากฎว่า บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาเช่าครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,499,006.96 บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สามารถดูประกาศได้ที่นี่