ประกาศผลประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 1/2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 1/2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสาร ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยกำหนดให้ผู้ขอรับแบบยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการประกวดราคา จึงพิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นสมควรดำเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้

บัดนี้ คณะกรรมการประกวดราคา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดฯ และเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 9,945,815.85 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่