ประกาศผลประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กำหนดประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ บริษัท พันธวณิช จำกัด อาคารหลักสี่พลาซ่า (ไอที-สแควร์) ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนดฯ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 11,320,600.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ

ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่