ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2556 (ครั้งที่2) เอกสารสอบราคาเลขที่ ส.31/56

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2556 (ครั้งที่2) ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.31/56

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เป็นผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2556 (ครั้งที่2) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน 949,778.01 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

ท่านสามารถดูเอกสารประกาศได้ที่นี่