ประกาศผลการสอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ เลขที่ ส.11/57

 ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๑/๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๑,๓๓๕.๕๓ บาท(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว     
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่