ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ ศวพก.ส.01/2558 ลว. 8 มกราคม 2558

ตามที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ เลขที่ ศวพก.ส.01/2558 ลงวันที่  8 มกราคม 2558 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท เจ.อาร์.อินเตอร์เซคคิวริตี้การ์ด จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 707,556.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


(นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่