ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารไบโอเทค เลขที่ ส.22/58 ลงวันที่ 8 มิ.ย.58

 ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารไบโอเทค ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๒๒/๕๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น    

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน ๔๗๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ท่านสามารถดูเอกสารประกาศได้ที่นี่