ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารไบโอเทค

 ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารไบโอเทค ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๒/๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น    บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน ๔๕๗,๙๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    (นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
    ผู้อำนวยการ   
    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติโดยท่่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่