ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ Utility Module 6 เลขที่ ส.24/58

                   ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ Utility Module ๖ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๒๔/๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น    

                   บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท เอส.เจ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง (๑๙๗๑) จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ Utility Module ๖ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงิน ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว โดยราคาที่เสนอนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณและสามารถประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๓๘,๐๑๒.๔๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) หรือคิด ๒๙.๔๙ เปอร์เซ็นต์    

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘         

                             (นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
                                     ผู้อำนวยการ   
                  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านสามารถดูเอกสารประกาศได้ที่นี่