ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับ Food and Feed Innovation Center เลขที่ ส.17/58

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับ Food and Feed Innovation Center ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๗/๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น    

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับ Food and Feed Innovation Center เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๐๕๘.๓๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว โดยราคาที่เสนอนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณและสามารถประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๒๐,๑๕๙.๙๖ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) หรือคิด ๔๒.๔๐ เปอร์เซ็นต์    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
    

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
                              

(นางสาวลิลี่ เอื้อวิไลจิตร)                                 

รองผู้อำนวยการ                            

รักษาการแทนผู้อำนวยการ                            

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านที่สนใจสามารถดูประกาศได้ที่นี่