ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Cooling Pad สำหรับเครื่องทำความเย็น Chiller และเครื่องปรับอากาศ Pre-Cooling เลขที่ ส.05/58

 ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Cooling Pad สำหรับเครื่องทำความเย็น Chiller และเครื่องปรับอากาศ Pre-Cooling ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.05/58 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 นั้น    

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Cooling Pad สำหรับเครื่องทำความเย็น Chiller และเครื่องปรับอากาศ Pre-Cooling เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,761,755.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558


(นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่