ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็นแบบ AHU พร้อมติดตั้ง เลขที่ ส.04/58

      ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็นแบบ AHU พร้อมติดตั้ง ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.04/58 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นั้น    

      บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็นแบบ AHU พร้อมติดตั้ง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 555,758.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


      ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558


        (นางสาวดุษฎี เสียมหาญ)
              รองผู้อำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
       รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

(ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี)