ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล เลขที่ ส.๑๖/๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๖/๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่