ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล เลขที่ ส.25/58

    ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๒๕/๕๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น    

    บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้        บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
   

    ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


        (นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
  ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่