ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อหน่วยความจำและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

          ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อหน่วยความจำและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๑๕/๕๗ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น  

          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อหน่วยความจำและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๗,๕๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สามารถดูประกาศได้ที่นี่