ประกาศผลการประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็นแบบ AHU พร้อมติดตั้ง ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๒๓/๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็นแบบ AHU พร้อมติดตั้ง ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๒๓/๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท บำรุงกิจแอร์แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องส่งลมเย็นแบบ AHU พร้อมติดตั้ง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่