ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗ เลขที่ E๐๕/๕๗

   ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาเลขที่ E๐๕/๕๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น
   เนื่องจากมีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว คือ บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาเลขที่ E๐๕/๕๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในครั้งนี้  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่