ประกาศผลกสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เลขที่ ส.30/56

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.30/56 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2  ราย นั้น

ผลปรากฎว่า บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 501,081.72 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สามารถดูประกาศได้ที่นี่