ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๐๓๓๑๔๐๐๐๐๐๔

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๖ (ชั้น๑) อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถยื่นซองประกวดราคาส่วนงานใดส่วนหนึ่ง หรือทั้ง ๕ ส่วนงานก็ได้ โดยสำนักงานฯ จะทำสัญญาแยกแต่ละส่วนงาน โดยผู้ที่สนใจยื่นขอรับเอกสารประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามมายื่นแสดงต่อ ศูนย์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วยโดยสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่งานพัสดุ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑ อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๓๑๐๘ ในวันและเวลาทำการของสำนักงานฯ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th หรือ www.gprocurement.go.th
    
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่