ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Automated Preparative HPLC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่อง Automated Preparative HPLC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายตามที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป็นผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายให้เป็นผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายการที่เสนอกับรายการที่ศูนย์ฯ กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา หากผู้เสนอราคาจำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบใด ซึ่งนอกเหนือจากรายการอุปกรณ์ตามขอบเขตของงาน (TOR) ศูนย์ฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้โดยพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการใช้งาน หรือสนับสนุนให้อุปกรณ์ใดในรายการสามารถทำงานได้สมบูรณ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ผู้เสนอราคาต้องแสดงยี่ห้อ/รุ่น และจำนวนของอุปกรณ์นั้นให้ชัดเจนพร้อมทั้งระบุด้วยว่า นำไปประกอบใช้ร่วมกับอุปกรณ์ใดในรายการ
7.  ผู้ที่สนใจยื่นความจำนงขอรับเอกสารประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจในกรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้   ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ มามอบต่อสำนักงานฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ..ศ. 2554  ทั้งในวันยื่นซองประกวดราคา และวันที่ลงนามในสัญญากับสำนักงาน
9.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานจะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. ผู้ชนะการประกวดราคาที่เข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานต้องรับและจ่ายเงินฝ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/กำหนดยื่นเอกสาร...

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม 127/2 อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุ-วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 ห้อง 115 อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.biotec.or.th, www.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2564 6700 ต่อ 3108 หรือ 3114 ได้ในวันและเวลาทำการ

               ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558   


                      (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)
                              ผู้อำนวยการ
       ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ