ประกาศขายทอดตลาดโค เลขที่ ข.๐๒/๒๕๕๗

 ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจการผลิตโคนม (ควพธค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดโค รวมจำนวน ๑๑๘ ตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดได้  ที่นี่