ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ข.๐๔.๒/๕๗

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น          ๔๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

         เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑.    การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดแบบเหมารวม และจะขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

๒.     ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุดครั้งนี้

๓.    ผู้เสนอราคาที่เข้าเสนอราคา กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  ๓๐ วัน นับถึงวันประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้น มาแสดง ณ วันขายทอดตลาด

๔.        ราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด เริ่มต้นที่ ๑๗,๔๘๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๕.         ในวันขายทอดตลาด ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๖.    กรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนดเป็นผู้ชนะการประมูล ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยอมรับสภาพพัสดุที่ประมูลได้นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๗.    การเสนอราคา ผู้เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจา และเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๘.    กรณีที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว แต่ราคานั้นยัง ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดได้

๙.    ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่า หรือเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๑๐.  ในระหว่างการเสนอราคาพัสดุ เมื่อการเสนอราคาหยุดนิ่ง ๓๐ วินาที ประธานกรรมการจำหน่ายพัสดุจะนับ ๑ – ๓ หากไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาสูงกว่า การขายทอดตลาดจะสิ้นสุด เมื่อประธานกรรมการฯ นับ ๑ – ๓ และขานชื่อผู้เสนอราคาสุดท้าย ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น ผู้ชนะการประมูลพัสดุรายการนั้น

๑๑.  ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงินสดใน   คราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ศูนย์ฯ จะริบเงินที่วางไว้แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๑๒.  ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับพัสดุนั้นไปจาก ศูนย์ฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๑๓.  ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันกับ ศูนย์ฯ และคณะกรรมการฯ     แต่อย่างใด

๑๔.  การดำเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้ เป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น (ถ้ามี)

๑๕.    สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ชนะการประมูล สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ภายหลังการขายทอดตลาดสิ้นสุด

กำหนดดูพัสดุ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐–๑๐.๑๕ น.  ณ ชั้น ๕ อาคาร สวทช. (โยธี) ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวมาในวันดังกล่าว

กำหนดการขายทอดตลาด

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๓ ชั้น ๕ อาคาร สวทช. (โยธี) ถนนพระรามหก  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

๑.    ลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าร่วมการเสนอราคา       เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.

๒.    เริ่มการขายทอดตลาด                                            เวลา ๑๐.๓๑ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้ที่งานพัสดุ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของศูนย์ฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔๖๗๐๐ ต่อ ๓๑๑๑ ,๓๑๑๕  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th  และ  www.nstda.or.th

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕

                                                             (นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล)

                                                                     ผู้อำนวยการ

                                               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ