ประกาศการขายทอดตลาดโค เลขที่ ข.01/57

 ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจการผลิตโคนม (ควพธค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดโค รวมจำนวน ๒๒๙ ตัว
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่