ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๓๗ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้ที่งานพัสดุ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของศูนย์ฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔๖๗๐๐ ต่อ ๓๑๑๑ ,๓๑๑๕ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th และ www.nstda.or.th