งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดปรากฎตามประกาศ เลขที่ ศวพก. ส.01/2557 (โดยผู้สนใจสามารถดูประกาศได้จากที่นี่)
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำยลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
 
ได้ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0-7743-5100 หรือ 0-7743-5179 ในวันและเวลาราชการ