ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ เลขที่ ส.03/59

 

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิจัยในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา             

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว

               2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   3.. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         5. คุณสมบัติอื่น ตามขอบเขตของงาน (TOR)

กำหนดยื่นซองสอบราคา

เริ่มตั้งแต่วันที่ 13–23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.งานพัสดุ ห้อง 115 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

    ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 09.3009.00 – 09.30 น. ณ ห้อง 513 อาคารวิจัยโยธี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท    เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

กำหนดเปิดซองสอบราคา

       ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ห้อง 513 อาคารวิจัยโยธี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท          เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ มาเป็นหลักฐานในการขอรับเอกสารสอบราคาด้ที่ งานพัสดุ ห้อง 115 ชั้น 1อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน         ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 13–23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 . ถึง 16.30 . (ในวันทำการของศูนย์) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-564-6700 ต่อ 3114 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th, www.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

                               (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)
                             ผู้อำนวยการ

                                 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ